Milestone

<< Previous Photo 
Milestone

Milestone
The most southerly historic milestone, ten miles south of Helston.
<< Previous Photo